Tuesday, 3 April 2012

Rowdies Press Photos - Tsuyoshi Yoshitake

Tsuyoshi Yoshitake's 2012 Rowdies mugshot.

No comments: